Een vennootschap oprichten

Als vrij beroep kan u uw professionele activiteiten op twee manieren organiseren. Ofwel kiest u ervoor om uw professionele activiteit alleen en zonder vennootschap uit te bouwen. U start een eenmanszaak. Ofwel opteert u om uw professionele activiteit in een vennootschap onder te brengen, al dan niet in samenwerkingsverband. Er zijn verschillende motieven die pleiten voor het laatste.
header-pro-1

5 redenen om een vennootschap op te richten

Het merendeel van onze klanten baat zijn activiteit of vrij beroep uit via een vennootschap. Ik geef hen geen ongelijk. Een vennootschap heeft namelijk enkele duidelijke troeven die het vrije beroep alleen maar ten goede komen.

1. Juridisch: vlottere samenwerking

De vennootschap is een goede juridische basis om het samenwerken tussen verschillende personen te organiseren. Beschouw de vennootschap als een samenwerkingscontract waarbij de spelregels en het gemeenschappelijk doel vastgelegd worden in de statuten, eventueel aangevuld met een aandeelhoudersovereenkomst.

2. Juridisch: beperkte aansprakelijkheid 

U kan als vennoot in principe enkel verliezen wat u in de vennootschap hebt ingebracht. Het privé- en beroepsvermogen blijven strikt gescheiden. Gaat uw zaak failliet, dan komen uw privébezittingen niet in gevaar. Tenzij u zich persoonlijk borg gesteld heeft voor bepaalde kredieten van uw vennootschap of indien er sprake is van een frauduleus faillissement.

3. Familiaal: oog op continuïteit

Hebt u een eenmanszaak, dan kan uw overlijden het einde van de onderneming of uw activiteit betekenen. Een vennootschap kan ervoor zorgen dat de opvolging of overdracht van het familiebedrijf tussen de kinderen vlotter verloopt. Een aandelenstransactie van een vennootschap is namelijk doorgaans eenvoudig te organiseren. Dit kan bijgevolg de continuïteit van de onderneming ten goede komen.

4. Fiscaal en financieel – Gunstig fiscaal regime

Een vennootschap biedt de mogelijkheid om reeds een deel van uw toekomstig pensioenkapitaal op een fiscaalvriendelijke manier op te bouwen via een Individuele Pensioentoezegging of IPT. U kan een vermogen opbouwen dat u moet toelaten om op pensioenleeftijd 80% van uw huidige levensstandaard te handhaven op basis van uw huidige bezoldiging. Blijft u binnen deze grens van 80% dan zijn deze stortingen bovendien aftrekbaar voor uw vennootschap. Een win-win situatie dus.

Een zelfstandige zonder vennootschap kan desalniettemin op een vergelijkbare manier fiscaalvriendelijk een toekomstig pensioenkapitaal opbouwen. Dit is mogelijk via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ. Zonder in detail te treden, biedt de IPT echter meer mogelijkheden dan de POZ.

Ook de opbouw via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ blijft een mogelijkheid.

5. Fiscaal en financieel: gunstig fiscaal regime

Ten slotte zijn de tarieven in de vennootschapsbelasting in de afgelopen jaren gedaald van respectievelijk 33,99% naar 25% of 20% (i.e. het KMO-tarief, indien voldaan aan bepaalde voorwaarden).

De winsten na belasting in de vennootschap dienen evenwel op termijn nog overgeheveld te worden naar uw privé. Voor de overheveling van deze reserves, die vaak deel uitmaken van uw toekomstig pensioenkapitaal, bestaan verschillende fiscaal gunstige mogelijkheden (IPT, dividend etc). Vroeg of laat komt iedere bestuurder aldus in principe in aanraking met de (hogere) personenbelasting. Deze belasting kan oplopen tot 50% vanaf een belastbaar inkomen van EUR 48.320 (Inkomstenjaar 2024). Bovendien dient op de verschuldigde personenbelasting nog een aanvullende gemeentebelasting betaald te worden en is een bijdrage voor de sociale zekerheid verschuldigd.

Men mag bijgevolg geen appels met peren vergelijken. Na de vennootschapsbelasting zitten de belaste gelden nog in de vennootschap. U houdt dus best nog rekening met de daaropvolgende, bijkomende taxatie voordat u het belaste vermogen privé kan besteden.

Werken via de vennootschap was nog nooit zo voordelig

Wanneer geniet de vennootschap 20% vennootschapsbelasting?

Het belastingtarief voor een vennootschap bedraagt dus in principe 25%. Maar een vennootschap kan eveneens genieten van het KMO-tarief van 20% op de eerste 100.000 euro winst. Dit kan enkel als de vennootschap aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  • De vennootschap moet kwalificeren als een KMO-vennootschap. Dit zijn de ondernemingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden betreffende omzet, balanstotaal en personeelsbestand.
  • Beleggingen: Niet meer dan 50% van het gestort kapitaal, de belaste reserves en geboekte meerwaarden is belegd in aandelen in andere vennootschappen (inclusief beleggingsvennootschappen).

  • Bezoldiging: De vennootschap dient aan tenminste één van de bestuurders (natuurlijk persoon) een bezoldiging toe te kennen van minstens 45.000 euro, inclusief eventuele voordelen van alle aard.

    Uitzondering: Startende ondernemers die zichzelf deze bezoldiging van minstens 45.000 euro kunnen uitkeren, kunnen toch tijdens de eerste 4 boekjaren genieten van dit verlaagd tarief.

  • Aandeelhouders: Minstens 50% van de aandelen van de vennootschap moeten in handen zijn van natuurlijke personen.

De nadelen van een vennootschap

  • Er is meestal een voldoende startkapitaal of minimumkapitaal nodig bij de start.
  • De opstartprocedure is complexer en duurder. U moet voor de oprichting van de meeste vennootschapsvormen naar de notaris. Daarnaast hebt u ook meer boekhoudkundige verplichtingen en papierwerk. Voor heel wat beslissingen zijn er vaste procedures.

Maar tegenover deze nadelen blijven heel wat voordelen staan. Laat u dus niet afschrikken als u van plan bent om een vennootschap op te richten. Zet de vele voor- en eventuele nadelen eerst even netjes naast elkaar. Hak pas dan de knoop door.

Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen: wat is de impact op uw vennootschap?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Deze nieuwe wet luidde meteen een nieuw tijdperk in. Zo is voor kmo-ondernemers de besloten vennootschap (BV) een interessante vennootschapsvorm geworden.

Van plan om een vennootschap op te richten? Laat u adviseren door uw account manager.

We begeleiden u graag met advies op maat.