Coronavirus: steunmaatregelen voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers

Op welke steunmaatregelen van de federale of regionale overheden kan u een beroep doen? Lees hier een samenvatting met handige links.

De verschillende overheden troffen een reeks steunmaatregelen om zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen. Een overzicht.


Update 12 mei

 • Door de coronacrisis hebben veel handelaars hun pand verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Zo kunnen huurders tot 25.000 euro lenen aan een rente van 2% en moet pas na 6 maanden gestart worden met de terugbetaling.

 • Om Vlaamse kmo’s verder te ondersteunen wordt een aanpassing gemaakt aan de voorwaarden van de winwinlening. Door deze nieuwe voorwaarden zal het nog aantrekkelijker worden om particulieren via fiscaal voordelige leningen te laten investeren in kmo’s met volgende voorwaarden:
  • Maximaal investeringsbedrag per particulier wordt opgetrokken van €50.000 naar €75.000
  • Maximale totale investering die opgehaald kan worden door de ondernemer verhoogt van €200.000 naar €300.000
  • Looptijd van de lening wordt flexibeler: de ondernemer kan, in plaats van 8 jaar, kiezen voor een periode tussen 5 en 10 jaar
  • Leningen die in in 2020 zouden aflopen, kunnen met 2 jaar verlengd worden
  • Kleine andeelhouders (max. 5% aandelen) kunnen nu ook een winwinlening geven
  • Last but not least: de overheidswaarborg bij een faillissement stijgt van 30% naar 40% op het openstaande bedrag (voor registraties tot en met 31 december)

 

Update 14 en 15 april

A. De federale regering besliste op 11 april tot verschillende aanvullende steunmaatregelen voor bedrijven:

 • Instelling van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven en verlenging van betalingstermijnen opgenomen in reorganisatieplan;
 • De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren (zie bijlage MB 23.03.2020) tot 30 juni 2020;
 • De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om in de land-, tuin- en bosbouwsector te werken met behoud van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering;
 • Een versoepeling van het verbod op terbeschikkingstelling om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren te vergemakkelijken;
 • De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede kwartaal van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar);
 • De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren voor een periode van drie maanden met een minimumduur van 7 dagen;
 • Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen;
 • Bevriezing van de degressiviteit van de uitkeringen voor volledig werklozen tijdens de crisisperiode.
 • Openen van doe het zelf zaken mits inachtneming van social distancing

Meer info

B. Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor indiening van btw-aangiften en betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april twee maanden automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

 • Btw:
  • Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.
  • Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.
  •  
 • Bedrijfsvoorheffing: Betaling voor de maand april - termijn verlengd tot 15 juli 2020.

Meer info


C. Fiscale steunmaatregelen - Inhoudingsplicht bij fiscale schulden

Volgend op de automatische verlenging van de betalingstermijn van diverse belastingen, zal hier eveneens rekening mee gehouden worden bij de controle van fiscale schulden en de aflevering van attesten voor inhoudingsplicht bij facturaties voor de uitvoering van werken in onroerende staat (zie www.checkinhoudingsplicht.be):

 

OVERZICHT STEUNMAATREGELEN FEDERAAL

 

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

  Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is mogelijk sinds 13 maart 2020 en dit voor de duur van de maatregelen genomen door de regering. Door het Covid-19 virus kan de uitvoering van het contract tussen werkgever en werknemer tijdelijk of volledig onmogelijk gemaakt worden en kan men zich beroepen op tijdelijke werkloosheid door overmacht.

  Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

 

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

  Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan worden ingeroepen indien er een daling van cliënteel, omzet, bestellingen of productie is om de normale tewerkstelling aan te houden. Zowel de procedure en voorwaarden zijn verschillend voor bedienden en arbeiders.

  Er kan altijd worden overgestapt van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met als motief het coronavirus.

  Update: beide maatregelen werden verlengd tot 30 juni 2020. 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Het is de bedoeling om zo het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken. Hierop wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.


 3. Zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep

  Zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep die hun activiteit onderbreken maar die nog tussenkomen voor absoluut noodzakelijke en dringende medische gevallen, kunnen genieten van het overbruggingsrecht, voor zover zij hun niet-dringende (para-)medische activiteiten wel degelijk volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand. Voor de maanden maart en april zullen deze zelfstandigen dus kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € bij gezinslast) en van het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering


 4. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

  Meer info: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm


 5. Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

  Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.
  Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

 

Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

 

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19


Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 

 1. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat gebruikt werd als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

  Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan.

  Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 1. Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

  Zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

  Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 1. Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

  Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

  Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020. Alle instructies en verdere toelichting en informatie vind je hier.

 

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN VLAAMS GEWEST

 • Corona compensatiepremie

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer

 

 • Corona hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een Corona hinderpremie van € 4.000 aanvragen onder bepaalde voorwaarden . Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-hinderpremie en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-hinderpremie.

 

 • PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

 

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

 

 • Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering de bestaande waarborgregeling bij PMV/z ( Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar.

Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bancaire schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht kan deze waarborg worden gebruikt op voorwaarde dat de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Voor kortetermijnkredietlijnen kan 50% worden gewaarborgd op voorwaarde dat die gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.

 

 • COVID-19 waarborg

 

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Kenmerken van deze maatregel:

 • Enkel voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;
 • Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden uitgesloten van deze Gigarant-waarborg. 

 

Meer informatie kan je raadplegen op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

 

 • Nieuwe achtergestelde lening

 

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

PMV is daarom bezig met de uitwerking van een achtergestelde lening met volgende kenmerken:

 • achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar; 
 • voor kmo's, waarbij de focus ligt op start-up en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen;
 • bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten;
 • enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking.

PMV zal bedrijven detecteren die voor deze maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerkt.

Deze achtergestelde lening is nog niet operationeel. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kan je een formulier invullen op deze pagina en verwittigt PMV je wanneer deze lening kan worden aangevraagd: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

 

 • Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. 
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

 

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

 

 • Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. 

 

 • Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

 

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

 

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

 

 • Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

De Vlaamse regering nam verschillende aanvullende maatregelen.

 

 1. Crisiswaarborg van 100 miljoen euro voorzien door Participatiemaatschappij Vlaanderen, voor overbruggingskredieten voor bestaande schulden van ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandigen(bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal).

  Meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

 1. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen. Deze premie geldt als gedeeltelijke compensatie voor zij die ernstig inkomensverlies lijden. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

  Meer info op de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 2. Compensatiepremie voor ondernemingen en zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen

  Deze maatregel geldt voor ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen die nog openblijven, maar door de coronacrisis hun omzet of inkomen met minstens 60% zien teruglopen.

  Hiervoor geeft de regering een eenmalige premie van 3.000 euro (niet te combineren met de hinderpremie bij volledige sluiting).

  Via een formulier van Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio kan de steun op een verklaring op eer worden aangevraagd. De toepassing zelf wordt wellicht pas tegen eind april opengesteld zodat het op de uitbetaling sowieso nog even wachten is.

  Het omzetverlies van 60 procent tussen 14 maart en 30 april wordt gecontroleerd via de tweedekwartaalaangifte van de btw.

 3. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona.

  Ondernemingen die het door de crisis moeilijk krijgen om de termijnen voor bepaalde VLAIO-subsidies na te komen, kunnen met het agentschap overleggen om een eventuele verlenging aan te vragen.

  Meer infohttps://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge


 4. Uitstel betaling onroerende voorheffing

  De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen pas vanaf september uitgestuurd worden, om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen.

  Meer infohttps://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing


 5. Vier maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting

 6. Het soepel toestaan van afbetalingsplannen

 7. Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

  Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

  https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst


 8. Aanmoedigingspremie voor werknemers

  De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

  Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

 

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

De Brusselse Regering nam op 13 maart aanvullende maatregen voor de bedrijven.

 

 • Versterking voor het callcenter van het nummer 1819 dat alle informatie voor bedrijven centraliseert

 • Betere ondersteuning van cashflows van getroffen bedrijven d.m.v. overheidsgaranties(via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen, voor een totaal van 20 miljoen euro

 • Moratorium op de terugbetaling van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan getroffen ondernemingen

 • Versterking van ondersteuning aan bedrijven in moeilijkheden via het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (CoM)

 • Snellere verwerking en liquidatie van economische steun voor de horeca (prioritair), de culturele sector, het hotelwezen en de evenementensector

 • Administratieve vereenvoudiging en welwillendheid voor getroffen bedrijven en handelszaken

  Daarnaast worden momenteel nog andere maatregelen geanalyseerd, waaronder de versoepeling van bepaalde regionale belastingen, zoals de stadsbelasting, maar ook maatregelen die deelplatformen met thuislevering stimuleren.

 

Meer info?

 

 

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN WAALS GEWEST

 

 • Contactnummer 1890 voor ondernemingen.
  Meer info op de website 1890.be

 

 • Crisisnoodfonds van 100 miljoen euro ter ondersteuning van sectoren die economische schade lijden door het coronavirus

 

 • Oprichting van een buitengewoon solidariteitsfonds van 350 miljoen euro

  Een forfaitaire  compensatie van 5.000 euro kan worden aangevraagd bij volledige sluiting en dit voor horeca, reissector en detailhandel (onder voorwaarden). Dit wordt 2.500 euro voor kapsalons die gedeeltelijk dienen te sluiten. Aanvragen kunnen digitaal vanaf 27 maart, betalingen volgen in april.

  Meer info?
  Gouvernement wallon: Coronavirus : le Gouvernement de Wallonie prend des mesures de soutien supplémentaires

 

 • Termijnen in gewestelijke procedures: de SPW Economie zal de termijnen voor bedrijven met een verbintenis jegens het Waals Gewest versoepelen (o.a. op het vlak van doelstelling voor nieuwe banen, termijn voor terugbetaling van steun, enz.).

 

 • De SOGEPA Watch Unit ondersteunt bedrijven met vragen over meer specifieke problemen in hun sector. SOGEPA en Wallonie Santé bieden krediet aan (max. 200.000 EUR)aan een vaste rentevoet van 2% en met uitstel terugbetaling van kapitaal voor 1 jaar bij liquiditeitsspanningen.

 

 • Uitbreiding GELIGAR(waarborgfonds) van 50 naar 250 miljoen euro

 

 • Spreiding van de waterfactuur voor bedrijven

 

 

Contacteer uw bank

De federale regering verkreeg van de banken het uitdrukkelijk engagement om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en gezonde bedrijven niet in de steek te laten. Bedrijven die getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, worden gevraagd hun bank of kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

Ook de Vlaamse regering zal in overleg treden met Febelfin om duidelijke afspraken te maken over de terugbetalingsmogelijkheden van zowel bedrijven als particulieren wanneer zij in tijdelijke liquiditeitsproblemen komen omwille van de crisis.

Contacteer dan ook tijdig uw account manager voor een open gesprek hierover. In crisis is een vertrouwd klankbord en overleg meer dan ooit belangrijk. U kan ons ook bereiken via coronafin@bankvanbreda.be

Deze tekst is zorgvuldig samengesteld met de informatie die ter beschikking was op dinsdag 12/05/2020.