Coronavirus: steunmaatregelen voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers

Op welke steunmaatregelen van de federale of regionale overheden kan u een beroep doen? Lees hier een samenvatting met handige links.

De verschillende overheden troffen een reeks steunmaatregelen om zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen. Een overzicht.

 

Update 24/06

Even een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

 1. Wie een win-winlening aan een ondernemer toekent, krijgt een deel van zijn geld door de overheid gegarandeerd. Als de onderneming failliet gaat, dan betaalt de Vlaamse overheid een bedrag van 40 procent terug. Het maximumbedrag werd recent opgetrokken tot €75.000 voor de leninggever. Voor wie de lening aangaat, geldt er een plafond van €300.000. Tot 10 jaar is er voor de ontlener een fiscaal voordeel van 2,5% netto per jaar + de rentevergoeding op de lening . De maximale rente is vandaag 1,75%. Opgelet: Op deze rente dient wel nog 30% roerende voorheffing betaald te worden.

 2. Een kapitaalverhoging via het vriendenkapitaal is een andere optie. Dezelfde plafonds als bij de win-win lening gelden hier ook. 5 jaar lang is er een fiscaal voordeel van 2,5% netto. Een garantie bij een eventueel faillissement is er hier wel niet. Het gaat immers om aandelen.

 3. Daarnaast wordt nog langs een andere weg een beroep gedaan op het spaargeld van de Vlaming om ondernemingen die krap bij kas zitten te financieren. Met het Welvaartsfonds wil de overheid 500 miljoen euro bij elkaar krijgen, waarvan 260 miljoen van de spaarder moet komen. Door alle investeringen onder te brengen in één fonds wil de regering het risico voor de investeerders spreiden. Wie investeert krijgt 3 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5% netto met een maximumbedrag van €1.000 per jaar. Er gelden hier ook soepelere tarieven voor de erfbelasting: De investering wordt in de erfbelasting aan 3% belast in plaats van aan de progressieve tarieven (3%-9%-27%).

  Het nieuwe fonds zal in het kapitaal stappen en achtergestelde leningen tot 4 jaar verstrekken. De Vlaamse regering focust op toekomstgerichte bedrijven die in Vlaanderen actief zijn én een solide toekomstplan hebben.

 4. Achtergestelde leningen: Vlaamse bedrijven kunnen via PMV al terecht voor een achtergestelde lening tot 2,8 mio euro. Het kapitaal moet pas op eindvervaldag terugbetaald worden. De Vlaamse regering verdubbelt het budget voor die leningen.

 5. PMV versoepelde ook al de manier waarop ze waarborgen verschaft aan bedrijven zodat deze vlotter een lening bij hun bank kunnen afsluiten. Er is een budget van 100 mio euro voor waarborgen voor overbruggingskredieten, 300 mio euro voor waarborgen voor nieuwe kredieten.

 6. Tenslotte is er een wet in voorbereiding waardoor ondernemingen het verlies dat ze dit boekjaar (2020) lijden ten gevolge van de coronacrisis, reeds in aftrek mogen nemen van hun winsten van het vorige boekjaar (2019).

 7. Kosten evenementen 100% aftrekbaar: Kosten gemaakt tot en met 31/12/2020 voor de organisatie van evenementen en catering kunnen voor 100% afgetrokken worden.

 8. Uitbreiding taxshelter. De taxshelter is een fiscaal vriendelijke manier om in starters en scale-ups te investeren. De investeringen kunnen eenmalig fiscaal worden afgetrokken ten belope van 30 of 45%, afhankelijk van of het om een kleine vennootschap of een microvennootschap gaat. Dat systeem wordt nu met enkele aanpassingen uitgebreid naar alle kmo’s. Kmo’s die een minimaal omzetverlies van 30 procent hebben geleden in de periode tussen 14 maart en 30 april vergeleken met dezelfde periode vorig jaar komen in aanmerking. De ondernemingen kunnen maximaal een bedrag van €250.000 ophalen. Natuurlijke personen die investeren via de taxshelter krijgen een belastingvermindering van 20 procent op een maximaal bedrag van 100.000 euro. Het grote verschil met de bestaande regels is dat ook de bedrijfsleider van de KMO hier zelf gebruik van maken.

 9. Opgelet met dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen: Uw vennootschap zal geen gebruik kunnen maken van de regeling in puntje 8 als ze tussen 13.03.2020 en het einde van het boekjaar verbonden aan aanslagjaar 2021 dividenden of kapitaal uitgekeerd heeft. Houd daar rekening mee als u van plan bent/was om de liquidatiereserve voor 2014 of vastgeklikte reserves uit te keren en pas dus eventueel nog de resultaatsbestemming voor boekjaar 2019 aan als de jaarrekening nog niet goedgekeurd is.

 10. Investeringsaftrek naar 25 procent: De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Enkel eenmanszaken, vrije beroepers en ‘kleine’ ondernemingen kunnen aanspraak maken op dit voordeel. Nu ligt de investeringsaftrek op 8 procent. Voor investeringen in digitale activa bedroeg de aftrek 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5 procent. Nu is beslist dat de investeringsaftrek algemeen wordt opgetrokken naar 25 procent. De aftrek geldt voor alle investering in vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.

Deze tekst is zorgvuldig samengesteld met de informatie die ter beschikking was op woensdag 24/06/2020.