test

6 aandachtspunten bij successieplanning

Ruth Hofman, senior account manager vrije beroepen, helpt haar cliënten met successieplanning. Ze stelt de juiste vragen en helpt de juiste keuzes maken. Haar ervaring bundelde Ruth in zes aandachtspunten.

1. Hoeveel hebt u nodig om financieel onafhankelijk te blijven?

Bij successieplanning moet u eigenlijk een beetje egoïstisch zijn. U vraagt zich best eerst af hoeveel u nodig hebt om financieel onafhankelijk te blijven. Successieplanning begint daardoor niet met de vraag ‘hoeveel belastingen moeten mijn erfgenamen betalen?’, maar wel met: ‘hoeveel heb ik nodig om later comfortabel te leven?’.

“Klinkt dat tegenstrijdig?”, lacht Ruth Hofman. “Wacht, ik geef een voorbeeld. Een belangrijke manier om de erfbelasting te beperken is schenken. Schenken doet u bij leven. En gegeven is gegeven. Het geschonken goed kan u later niet opnieuw opeisen. Ook de opbrengsten uit het geschonken goed strijkt u niet langer op. Er kunnen natuurlijk voorwaarden aan de schenking verbonden worden, maar de regel blijft: wat geschonken is, bent u kwijt. Dat maakt de renteniersvraag erg belangrijk. Daarom is onze eerste taak, samen met u, uw benodigde pensioenkapitaal te berekenen. Wanneer uw vermogen groter is dan wat u nodig hebt om financieel onafhankelijk te blijven, wordt successieplanning interessant.”

2. Hoe hoog is de erfbelasting?

Erfbelasting kan u meestal niet vermijden, maar de hoogte ervan kan u wel beïnvloeden. “We onderzoeken hoe hoog de erfbelasting in uw situatiemomenteel is. U bepaalt of die aanvaardbaar is voor u”, vertelt Ruth. ”

3. Wie zijn uw erfgenamen?

“Als u gehuwd bent en samen kinderen hebt, zijn uw partner en kinderen uw erfgenamen. Als u gehuwd bent zonder huwelijkscontract en geen verdere stappen ondernomen hebt, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom”, vertelt Ruth.

Een belangrijke vraag is: biedt het vruchtgebruik op de nalatenschap voldoende bescherming voor de levensstandaard van uw partner?

4. Is uw partner voldoende beschermd?

“Er zijn een aantal situaties waarbij extra aandacht nodig is voor de positie van de partner.”

 • Bij een groot onevenwicht in hethuwelijksvermogen
  “Als uw aandeel in het huwelijksvermogen aanzienlijk groter is dan dat van uw partner - bijvoorbeeld
  omdat u voor het huwelijk al zeer vermogend was of omdat u tijdens het huwelijk een familiale schenking of erfenis ontving - dan komt uw partner mogelijk in financiële moeilijkheden bij uw overlijden. Uw partner erft immers enkel het vruchtgebruik van uw nalatenschap. Is dat vruchtgebruik voldoende om haar of zijn persoonlijke levensstandaard op peil te houden? We bekijken dus specifiek of uw partner ook na uw overlijden over voldoende inkomen of rentenierskapitaal beschikt.”

 • Bij wettelijk of feitelijk samenwonen
  “Men gaat er soms verkeerdelijk vanuit dat wettelijk samenwonen dezelfde garanties biedt als een huwelijk. Dat is niet zo. Het erfrecht voorziet enkel in het vruchtgebruik, niet de volle eigendom, van de gezinswoning. Als je wil dat je partner in geval van je overlijden beter beschermd wordt, dien je zelf stappen te ondernemen. Het erfrecht biedt feitelijk samenwonenden geen enkele garantie. Als samenwonenden willen erven van elkaar moeten ze zelf initiatief nemen.”
Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die de gewesten heffen op uw nalatenschap. Ze wordt berekend op de volledige nettowaarde
van de goederen die u nalaat (dus na aftrek van uw schulden). Het gehanteerde tarief is afhankelijk van het erfdeel en de graad van bloedverwantschap. Hoe kleiner de verwantschap tussen erflater en erfgenaam, hoe hoger het tarief.
De hoogste schijf loopt op tot 55%.

Voor kinderen en partner gelden drie tarieven:
0 - 50.000 euro 3% (*)
50.000 – 250.000 euro 9%
> 250.000 euro 27%

In rechte lijn wordt roerend en onroerend vermogen apart belast. Dit heeft een positieve invloed op de belastingdruk. Door de splitsing komt u minder snel in de hoogste belastingschijf terecht.

(*) Sinds 1/09/2018 is er vrijstelling voor de langstlevende partner op de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen. Dit bovenop de reeds bestaande vrijstelling voor de gezinswoning.

Wat is het verschil tussen vruchtgebruik, blote eigendom en volle eigendom?

 • Vruchtgebruik: u geniet enkel de opbrengsten van een goed. Dit zijn de huurinkomsten van een onroerend goed en de dividenden of interesten van een beleggingsportefeuille. Opgelet: ook de kleine herstellingskosten van het onroerend goed zijn ten laste van de vruchtgebruiker.
 • Blote eigendom: u bezit het onroerend of roerend goed, maar geniet de opbrengsten niet en kan er ook niet zomaar over beschikken.
 • Volle eigendom: dit is de som van het vruchtgebruik en de blote eigendom. U kan naar eigen goeddunken over het goed en de opbrengsten beschikken.

 

 • Als er geen kinderen zijn
  “Als u geen kinderen hebt is de langstlevende echtgenoot meestal de belangrijkste erfgenaam. De volledige waarde van de nalatenschap maakt dan dat u zeer snel in de hoogste belastingschijven terecht komt waardoor de erfbelasting erg hoog kan zijn. Als er geen kinderen zijn raden we bovendien aan om vooraf samen na te denken over de bestemming van uw vermogen op lange termijn.”

 • Als u alleenstaande bent
  “Hier gaat het niet om de bescherming van uw partner, maar wel om die van uw familie. De tarieven lopen op tot 55%.”

5. Is de bescherming van uw partner niet té duur?

“In oudere huwelijkscontracten is vaak een verblijvingsbeding voorzien: de zogenaamde ‘langst
leeft, al heeft’-clausule. Die clausule biedt een prima bescherming voor de langstlevende partner,
maar is fiscaal erg duur. Bij het eerste overlijden komt de volledige nalatenschap toe aan uw partner waardoor opnieuw de kans toeneemt dat uw nalatenschap in de hoogste belastingschijf terecht komt.”

6. Wie neemt het roer over?

“Een laatste vraag: hebt u een continuïteitsplan? Wat gebeurt er met uw bedrijf, praktijk of officina mocht u plots overlijden? Wie neemt de dagelijkse leiding over? Bij vrije beroepen zien we de laatste jaren veranderingen: associaties zijn steeds vaker de norm. Wat gebeurt er met uw vennootschap? Dat bekijken we samen met u bij het overleg over successie.”

 

Bank J.Van Breda & C° staat u bij

Successie is geen sinecure en wordt soms, omwille van gevoeligheden, op
de lange baan geschoven. Nochtans loont het de moeite om uw persoonlijke
situatie professioneel te laten doorlichten. Dan weet u waar u staat. Cliënten
kiezen doorgaans voor een overleg over successie op 50-jarige leeftijd, maar
de situatie kan voor u heel anders zijn.

We berekenen samen met u het beoogde rentenierskapitaal, checken uw huwelijkscontract,
bekijken of de bescherming van uw partner voldoende is, en brengen
uw erfgenamen en de successiedruk in kaart.

Zo krijgt u een correct beeld van uw nalatenschap en kan u oordelen of verdere
successieplanning voor u wenselijk is.

 

Maak een afspraak

Bespreek uw successieplan met uw account manager bij Bank J.Van Breda & Cº. 

woensdag 19 september 2018