test

Betalingsuitstel voor kredieten?

Verwacht u mogelijk betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Lees hier hoe Bank J.Van Breda & C° zich klaarmaakt om u te helpen.


Waarom grijpt de overheid in?

We moeten ervoor zorgen dat de coronacrisis niet leidt tot een economische crisis waarin ook gezonde ondernemingen en zelfstandige activiteiten onderuit gaan. Een economische recessie is onvermijdelijk, maar we moeten er samen voor zorgen dat ons economisch weefsel deze moeilijke periode overleeft. Alleen op die manier kan onze samenleving snel en goed terug opstarten zodra de activiteit overal herneemt.

Om dit mee mogelijk te maken heeft de federale regering Wilmes II bij haar eerste maatregelen tijdens het weekend van 21-22 maart beslissingen genomen om ondernemingen, zelfstandigen en families financieel te helpen de volgende 6 maanden te overbruggen.

Wat is het engagement van Bank Van Breda?

Als bank voor ondernemers en vrije beroepen nemen wij onze verantwoordelijkheid en scharen wij ons achter de doelstellingen van de overheid. Daarom engageerden wij ons in het overleg met de federale overheid, de Nationale Bank van België en onze sectorfederatie Febelfin om de genomen beslissingen loyaal mee uit te voeren. Nog meer dan anders willen wij nu dicht bij onze klanten staan, met oog voor ieders specifieke situatie. We willen helpen om een precaire periode te overbruggen en adviseren om hierbij de juiste financiële keuzes te maken.

Wat is er beslist?

Voor lopende bedrijfs- en woningkredieten

Wie als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep een lening heeft die tot voor de coronacrisis correct werd afbetaald, kan hiervoor uitstel van de mensualiteiten (kapitaal en interest) aanvragen bij de bank. Uitstel kan tot uiterlijk 30/9/2020, in lijn met de richtlijnen van de overheid. Dit geldt voor bijna alle professionele kredieten (investeringskredieten, voorafbetalingskredieten, kredietlijnen en bulletkredieten) die de komende maanden op hun vervaldag komen.

Datzelfde engagement telt ook voor hypothecaire leningen. De terugbetaling van een krediet voor een gezinswoning, een dokterspraktijk, appartement e.d. kan op vraag van onze klanten tot 30/9/2020 worden uitgesteld.

Dit geldt meteen tot 30/9/2020 en kan zonder dossierkosten. Dit betekent dat u gedurende maximaal 6 maanden geen kapitaal moet aflossen en ook geen intresten betaalt. De kapitaalaflossingen worden a.h.w. bevroren. De intresten worden niet kwijtgescholden, maar opgeschort en later herrekend.

Vragen van klanten die al betaalachterstand hadden vóór de coronacrisis bekijken we individueel per dossier.

Merk op:

De financiering van auto’s en andere consumentenkredieten vallen buiten het akkoord tussen de regering en de banken. Vragen hierover vergen altijd overleg en waar mogelijk maatwerk.

Voor nieuw aan te vragen overbruggingskredieten

Heel wat ondernemers en vrije beroepen zien hun inkomsten fors terugvallen terwijl hun kosten grotendeels doorlopen. Dit kan leiden tot ernstige liquiditeitsspanningen die de overleving van specifieke klanten en sectoren bedreigen. Om solide activiteiten te helpen deze moeilijke periode door te komen, voorziet de regering een garantieregeling die banken moet helpen om financiële schokken mee op te vangen.

Deze regeling geldt voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden die banken t.e.m. 30/9/2020 verstrekken aan levensvatbare bedrijven en zelfstandigen in het kader van de coronacrisis. Herfinancieringskredieten komen niet in aanmerking.

  • Het tarief voor deze overbruggingskredieten werd bepaald op 1,25%.
  • Bovenop de intrest betaalt u aan de overheid een waarborgpremie van 0,25%.

De overheidsgarantie voor de banken treedt pas in werking als de kredietverliezen op deze nieuwe overbruggingskredieten meer dan 3% zouden bedragen. De banken vangen de eerste schokken dus zelf op. Als klanten deze leningen niet correct terugbetalen of failliet gaan, dienen de banken hun eigen buffers aan te spreken om deze verliezen op te vangen.

Wat adviseren we u als klant?

  1. Als zelfstandige kent u uw bedrijf, officina, praktijk of kantoor als geen ander. U volgt uw financiële situatie accuraat op, kijkt waar u kan besparen, welke uitgaven u kan stopzetten, welke reserves u kan aanspreken. Vraag zeker ook het advies van uw accountant.

  2. Bekijk op welke steunmaatregelen van de federale of regionale overheden u een beroep mag doen. Een samenvatting en handige links vindt u op bankvanbreda.be.

  3. Overleg met uw account manager en wissel van gedachten hoe u de volgende maanden ziet. Welk verlies van inkomsten verwacht u? Welke impact op uw resultaat? Welke maatregelen hebt u al genomen? Welke schulden hebt u vandaag bij uw leveranciers, de overheid? Hebt u met hen al afbetalingsplannen besproken? Wat plant u zelf nog te doen? Gebruik ons als klankbord. Wij luisteren en geven u graag advies.

  4. Voor klanten zonder betaalachterstand staan we open voor vragen tot uitstel van lopende kredieten. Bekijk dit samen met uw account manager. Deze heeft de bevoegdheid om dit voor kredieten onder bepaalde drempels soepel en snel voor u in orde te brengen.

  5. We adviseren u om in eerste instantie de liquiditeitsbuffers die u hebt opgebouwd voor onverwachte situaties aan te spreken. Ook door uw beleggingsplan tijdelijk stop te zetten creëert u marge die u kan gebruiken om uw lopende kredieten te blijven aflossen.

  6. Hebt u bijkomend geld nodig om liquiditeitsspanningen op te vangen? Neem dan zeker contact op met uw account manager. Een open gesprek helpt hier om de mogelijkheden in kaart te brengen. Weet echter dat een grondige analyse altijd vereist is. Op basis hiervan beslist een kredietcomité wat er haalbaar en verantwoord is. Voor gezonde bedrijven met een toekomstperspectief zoeken we graag mee naar een oplossing.

Wat betekent dit voor Bank J.Van Breda & C°?

Na de bankencrisis hebben de Belgische banken hun eigen vermogen aanzienlijk versterkt. Dit betekent dat ze over stevige buffers beschikken om schokken in tijden van crisis op te vangen. De banksector kan dit dragen. Het spaargeld van de Belgen is veilig.

Hoewel wij in 2008 niet getroffen werden door de bankencrisis, heeft Bank J.Van Breda & C° ook vandaag kapitaalbuffers die sterker zijn dan het sectorgemiddelde. We hebben een hoog eigen vermogen. Bovendien zijn onze kredieten gespreid over een fijnmazig net van tienduizenden KMO’s en vrije beroepen met een succesvolle activiteit.

Dankzij onze persoonlijke benadering kennen wij onze klanten en hun situatie doorgaans erg goed. Die persoonlijke band en het engagement van mensen die voor hun eigen zaak werken, is vandaag goud waard. Hierdoor is het risicoprofiel van onze kredietportefeuille al jarenlang lager dan het gemiddelde.

Bank J.Van Breda & C° is dus goed voorbereid om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. Bovendien geldt het garantiefonds van de overheid als een extra stootkussen voor een extreem ongunstig scenario. Uw bank blijft dus een veilige haven. Dat is het engagement van onze bank en onze aandeelhouders.

 

Hoe verloopt dit verder concreet?

De uitvoeringsmodaliteiten voor deze overheidsmaatregelen zijn nog niet gekend. Er wordt momenteel nog gewerkt aan het koninklijk besluit dat later door de regering met volmachten moet worden goedgekeurd. Pas als de precieze instructies gekend zijn, kan uw bank haar aanpak hierop afstemmen en concrete engagementen aangaan. Deze tekst is zorgvuldig samengesteld met de informatie die ter beschikking was op woensdag 25/3/2020.

Voor een eerste gesprek hoeft u als klant echter niet te wachten. Neem gerust contact op met uw account manager om alvast te overleggen. Samen kan u uw persoonlijke situatie en uw noden zoals u die vandaag ziet, al inschatten. Een goed gesprek vormt altijd de basis voor persoonlijk advies. U bent meer dan welkom.