Betalingsuitstel voor kredieten?

Verwacht u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Lees hier hoe Bank J.Van Breda & C° u kan helpen.

 

Wat is het kader?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van ons land. Veel mensen hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Sommigen dreigen hun werk te verliezen of vrezen dat hun bedrijf in moeilijkheden komt. Heel wat financiële kosten en verplichtingen blijven doorlopen, wat een zware druk zet op hun financiële situatie. Dit kan het moeilijk maken om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

Febelfin, Minister van Financiën Alexander De Croo en de Nationale Bank van België hebben daarom aangekondigd om ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen financieel te ondersteunen als zij in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis. Zij ondertekenden hiertoe twee charters met concrete maatregelen om de financiële druk tijdelijk te verlichten: een voor het ondernemingskrediet en een voor het hypothecair krediet.  

 

Wat is het engagement van Bank J.Van Breda & C°?

Als bank voor ondernemers en vrije beroepen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en engageren wij ons om wie financieel getroffen wordt tegemoet te komen. Dat doen we door dicht bij onze klanten te staan, met oog voor ieders specifieke situatie. We helpen om een precaire periode te overbruggen en adviseren hen om hierbij de juiste financiële keuzes te maken.

Veel van onze klanten voldoen echter niet aan de voorwaarden voor betalingsuitstel zoals deze in de charters zijn vastgelegd. Daarom hebben wij een eigen corona-kredietkader uitgewerkt om waar mogelijk onze klanten te helpen die liquiditeitsproblemen hebben maar niet aan de voorwaarden van de charters voldoen. Dit vraagt weliswaar maatwerk, maar voor gezonde bedrijven en vrije beroepen met een toekomstperspectief zoeken we actief mee naar oplossingen.

 

Betalingsuitstel voor lopende bedrijfskredieten volgens het charter

Wie als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep een lening heeft die tot voor de coronacrisis correct werd afbetaald, kan hiervoor uitstel van de kapitaalaflossingen aanvragen.

 1. Wat houdt het in?

Een betalingsuitstel van een professioneel krediet in het kader van de coronacrisis betekent dat u gedurende maximaal 6 maanden en tot uiterlijk 31/10/2020 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven – in tegenstelling tot eerdere communicatie van de overheid - wel verschuldigd. De betalingen hiervan lopen gewoon door.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen van het kapitaal. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: u zal als kredietnemer maximaal 6 maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 1. Wie komt in aanmerking?

Een betalingsuitstel van een professioneel krediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s (en dus ook vennootschappen van vrije beroepen), zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of het inkomen is substantieel gedaald;
  • er wordt een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming of de praktijk.

 2. De onderneming is vast gevestigd in België.

 3. De onderneming heeft op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op haar lopende ondernemingskredieten, bij de belastingen of sociale zekerheid. Op datum van 29 februari mag ze wel enige betalingsachterstand hebben, maar niet meer dan 30 dagen.  

 4. De onderneming doorloopt geen procedure van actieve kredietherstructurering. Dit betekent dat de onderneming gedurende 12 maanden (voorafgaand aan 31 januari 2020) aan al haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan.

  3. Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan (bijv. investeringskrediet, bulletkrediet, voorafbetaling van belastingen, financieringen in gemeen recht)
 • kaskredieten, gemengde lijnen en straight loans

Merk op:
Leasing en factoring vallen buiten het akkoord tussen de regering en de banken. Vragen hierover vergen altijd overleg en waar mogelijk maatwerk.

 1. Wanneer?
 • Aanvragen tot betalingsuitstel die u e.m. 30 april 2020 doet, lopen maximaal 6 maanden.
 • Voor aanvragen na 30 april is de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan u enkel verkrijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Vragen van klanten die al betaalachterstand hadden vóór de coronacrisis of die niet voldoen aan deze criteria, bekijken we individueel per dossier.

 

Betalingsuitstel voor lopende hypothecaire kredieten volgens het charter

Ook de terugbetaling van een krediet voor een gezinswoning kan voor maximaal 6 maanden en uiterlijk tot 30/9/2020 worden uitgesteld.

 

 1. Wie komt in aanmerking?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd door particulieren (en dus ook door ondernemers en vrije beroepen voor hun privékrediet) die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen. 

 1. Het inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis (bijv. door tijdelijke of volledige werkloosheid bij werknemers of door de sluiting van een zaak, door ziekte als gevolg van het coronavirus, door overbruggingsmaatregelen bij zelfstandigen). Bij koppels is het voldoende als het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt.

 2. Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

 3. Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning die – op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan – de hoofdverblijfplaats in België is van de kredietnemer(s). Eigenaren van meerdere onroerende goederen zijn uitgesloten binnen dit charter.

 4. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hierin niet meegerekend.


  2. Wat houdt het in?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis betekent dat u gedurende maximaal 6 maanden uw krediet niet moet afbetalen. Dit geldt zowel voor kapitaal als intresten. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen van zowel intrest als kapitaal. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: als kredietnemer zal u maximaal 6 maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Om de verlenging van de looptijd op te vangen en om de intresten die u tijdens de periode van uitstel niet betaald hebt te verrekenen, wordt uw maandlast aangepast.

 1. Kwijtschelding van intresten voor gezinnen met een laag inkomen

Om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten, heeft de banksector zich geëngageerd om voor gezinnen met een laag inkomen de intresten over de periode van het betalingsuitstel kwijt te schelden. Deze tegemoetkoming geldt voor gezinnen met een netto beschikbaar inkomen voor de crisis van minder dan 1.700 euro per maand.

Voor de berekening van het netto maandinkomen geldt het maandinkomen (excl. kindergeld en incl. terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten,) in februari 2020, na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en de professionele kredieten op eigen naam.

 1. Wanneer?
 • Aanvragen tot betalingsuitstel die u doet t.e.m. 30 april, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen na 30 april, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan u enkel verkrijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

 

Overheidsmaatregelen voor nieuw aan te vragen overbruggingskredieten

Heel wat ondernemers en vrije beroepen zien hun inkomsten fors terugvallen terwijl hun kosten grotendeels doorlopen. Om solide activiteiten te helpen deze moeilijke periode door te komen, voorziet de regering een garantieregeling die banken ondersteunt om financiële schokken mee op te vangen.

Deze regeling geldt voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden die banken t.e.m. 30/9/2020 verstrekken aan levensvatbare bedrijven en zelfstandigen in het kader van de coronacrisis. Herfinancieringskredieten komen niet in aanmerking.

 • Het tarief voor deze overbruggingskredieten werd bepaald op 1,25%.
 • Bovenop de intrest betaalt u aan de overheid een waarborgpremie van 0,25%.

De overheidsgarantie voor de banken treedt pas in werking als de kredietverliezen op deze nieuwe overbruggingskredieten meer dan 3% zouden bedragen. De banken vangen de eerste schokken dus zelf op. Als klanten deze leningen niet correct terugbetalen of failliet gaan, dienen de banken hun eigen buffers aan te spreken om deze verliezen op te vangen.

 

Wat adviseren wij u als klant?

 

 

 1. Als zelfstandige kent u uw bedrijf, officina, praktijk of kantoor als geen ander. U volgt uw financiële situatie accuraat op, kijkt waar u kan besparen, welke uitgaven u kan stopzetten, welke reserves u kan aanspreken. Vraag zeker ook het advies van uw accountant.

 2. Bekijk op welke steunmaatregelen van de federale of regionale overheden u een beroep kan doen. Een samenvatting en handige links vindt u op bankvanbreda.be.

 3. Overleg met uw account manager en wissel van gedachten hoe u de volgende maanden ziet. Welk verlies van inkomsten verwacht u? Welke impact op uw resultaat? Welke maatregelen hebt u al genomen? Welke schulden hebt u vandaag bij uw leveranciers, de overheid? Hebt u met hen al afbetalingsplannen besproken? Wat plant u zelf nog te doen? Gebruik ons als klankbord. Wij luisteren en geven u graag advies.

 4. Voor klanten zonder betaalachterstand staan we open voor vragen tot uitstel van lopende kredieten. Bekijk dit samen met uw account manager. Deze heeft de bevoegdheid om dit voor kredieten onder bepaalde drempels soepel en snel voor u in orde te brengen.

 5. We adviseren u om in eerste instantie de liquiditeitsbuffers die u hebt opgebouwd voor onverwachte situaties aan te spreken. Ook door uw beleggingsplan tijdelijk stop te zetten creëert u marge die u kan gebruiken om uw lopende kredieten te blijven aflossen.

 6. Hebt u bijkomend geld nodig om liquiditeitsspanningen op te vangen? Neem dan zeker contact op met uw account manager. Een open gesprek helpt om de mogelijkheden in kaart te brengen. Weet echter dat een grondige analyse altijd vereist is. Op basis hiervan beslist een kredietcomité wat er haalbaar en verantwoord is. Voor gezonde bedrijven met een toekomstperspectief zoeken we graag mee naar een oplossing.

 

Wat betekent dit voor Bank J.Van Breda & C°?

Na de bankencrisis hebben de Belgische banken hun eigen vermogen aanzienlijk versterkt. Ze beschikken over stevige buffers om schokken in tijden van crisis op te vangen. De banksector kan dit dragen. Het spaargeld van de Belgen is veilig.

Hoewel wij in 2008 niet getroffen werden door de bankencrisis, heeft Bank J.Van Breda & C° ook vandaag kapitaalbuffers die sterker zijn dan het sectorgemiddelde. We hebben een hoog eigen vermogen. Bovendien zijn onze kredieten gespreid over een fijnmazig net van tienduizenden KMO’s en vrije beroepen met een succesvolle activiteit.

Dankzij onze persoonlijke benadering kennen wij onze klanten en hun situatie doorgaans erg goed. Die persoonlijke band en het engagement van mensen die voor hun eigen zaak werken, is vandaag goud waard. Hierdoor is het risicoprofiel van onze kredietportefeuille al jarenlang lager dan het gemiddelde.

Bank J.Van Breda & C° is dus goed voorbereid om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. Bovendien geldt het garantiefonds van de overheid als een extra stootkussen voor een extreem ongunstig scenario. Uw bank blijft dus een veilige haven. Dat is het engagement van onze bank en onze aandeelhouders.

 

Hoe verloopt dit verder concreet?

Hebt u een concrete vraag? Neem dan contact op met uw account manager om te overleggen. Samen kan u uw persoonlijke situatie en uw noden inschatten. Een goed gesprek vormt altijd de basis voor persoonlijk advies. U bent meer dan welkom.

 

Deze tekst is zorgvuldig samengesteld met de informatie die ter beschikking was op vrijdag 17/4/2020.